Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Webdinge:  iedere tot Webdinge.nl behorende entiteit die van deze Algemene Voorwaarden gebruik maakt.. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Webdinge zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

1 – OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na   aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Webdinge digitaal retour is ontvangen en/of de door Webdinge en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Webdinge retour is ontvangen.   Zolang   de   opdrachtbevestiging   niet   retour   is   ontvangen,   behoudt Webdinge zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Webdinge   verstrekte   informatie.   De   opdrachtbevestiging   wordt   geacht   de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, die Webdinge overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Webdinge gewenste vorm en wijze aan Webdinge ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Webdinge onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   betrouwbaarheid   van   de   aan Webdinge ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle   werkzaamheden   die   door   Webdinge  worden   verricht,   worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Webdinge, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Webdinge bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. 

4.3 Webdinge kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken,   zal   hij   daartoe   slechts   overgaan   na   daarover   met   Webdinge overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Webdinge om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Webdinge.

 

5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Webdinge, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen volledig aan Webdinge zijn voldaan.

6 – BETALING

6.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Webdinge aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

7 – LEVERINGSTERMIJN

7.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Webdinge is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

7.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Webdinge de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8 – OPZEGGING

8.1 Opdrachtgever en Webdinge kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven of per email opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

8.2 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Webdinge recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webdinge zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Webdinge, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Webdinge bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Webdinge behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Webdinge extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Webdinge zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Webdinge kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Webdinge onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Webdinge voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

9.2 Webdinge is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Webdinge gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.