Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de
partij die de opdracht geeft. Webdinge:  iedere tot Webdinge.nl
behorende entiteit die van deze Algemene Voorwaarden gebruik maakt..
Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond
waarvan Webdinge zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens
Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

1 – OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld,
gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na   aanvaarding kan worden
herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de
aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De
Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de
opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de
opdrachtbevestiging door Webdinge digitaal retour is ontvangen en/of de
door Webdinge en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door
Webdinge retour is ontvangen.   Zolang   de   opdrachtbevestiging  
niet   retour   is   ontvangen,   behoudt Webdinge zich het recht voor
haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging
is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Webdinge  
verstrekte   informatie.   De   opdrachtbevestiging   wordt   geacht  
de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van,
en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of
andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te
dragen dat alle gegevens en bescheiden, die Webdinge overeenkomstig zijn
oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de
verleende Opdracht, tijdig en in de door Webdinge gewenste vorm en wijze
aan Webdinge ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te
dragen dat Webdinge onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en
omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht
van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht
anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk   voor   de  
juistheid,   volledigheid   en   betrouwbaarheid   van   de   aan
Webdinge ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien
deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 De uit de vertraging in de uitvoering
van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking
stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of
personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle   werkzaamheden   die   door  
Webdinge  worden   verricht,   worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht
en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien
van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis
aan de zijde van Webdinge, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Webdinge bepaalt de wijze waarop en
door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd,
doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel
mogelijk in acht. 

4.3 Webdinge kan eerst meer werkzaamheden
verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de
Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming
heeft verleend. 

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de
uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken,   zal   hij   daartoe  
slechts   overgaan   na   daarover   met   Webdinge overeenstemming te
hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een
derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben
op de mogelijkheden van Webdinge om de Opdracht correct uit te voeren.
Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op
Webdinge.

 

5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken
blijven eigendom van Webdinge, totdat alle daarvoor overeengekomen
bedragen volledig aan Webdinge zijn voldaan.

6 – BETALING

6.1 Betaling door Opdrachtgever dient,
zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur
aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door
Webdinge aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de
ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

7 – LEVERINGSTERMIJN

7.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling
verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of
materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de
betaling geheel door Webdinge is ontvangen, respectievelijk de
informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn
gesteld.

7.2 Omdat de duur van de Opdracht kan
worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de
informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt
verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn
afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat
dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Webdinge de Overeenkomst
ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke
termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek.

8 – OPZEGGING

8.1 Opdrachtgever en Webdinge kunnen de
Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven of
per email opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of
beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

8.2 Indien tot (tussentijdse) opzegging is
overgegaan door Opdrachtgever, heeft Webdinge recht op vergoeding van
het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies
alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten
gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder
meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webdinge
zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Webdinge,
heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Webdinge bij overdracht van
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te
rekenen. Webdinge behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging
aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe
verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud
de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter
beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de
werkzaamheden voor Webdinge extra kosten met zich meebrengt, worden deze
aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst
dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en
documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld
aan die andere partij ter hand te stellen.

9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Webdinge zal haar werkzaamheden naar
beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die
van Webdinge kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat
Opdrachtgever aan Webdinge onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is Webdinge voor de daardoor ontstane schade niet
aansprakelijk. 

9.2 Webdinge is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten
voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of
vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige
medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door
Webdinge gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de
inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst
vormt.